ΕΜΕΚΤ

Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης

Δράσεις – Επικαιρότητα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΟΜΕ και του ΕΜΕΚΤ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ημέρα 11 Μαΐου 2021, στην έδρα του ΕΜΕΚΤ, Ικονίου 1, 56430, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

 1. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ ΑΕ (στο εξής ΕΚΟΜΕ), το οποίο εδρεύει στη Αθήνα (Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11, 176 71, ΑΦΜ 996973308, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά) και εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Κουάνη,
 2. Το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής ΕΜΕΚΤ), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ικονίου 1, Σταυρούπολη 56430, ΑΦΜ 090024798, ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται στην παρούσα νόμιμα από την Ελευθερία Θανούλη,

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα συμβαλλόμενα μέρη», συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

Α. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ ΑΕ (που ιδρύθηκε με τον Ν. 4339/2015 ως ισχύει και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2017) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αποστολή την υποστήριξη και ανάδειξη δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων, στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Κεντρική αποστολή του ΕΚΟΜΕ αποτελεί η διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και αξιοποίηση του συνόλου του οπτικοακουστικού αποθέματος της Ελλάδας (κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, νέα μέσα). Το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί δομές καταγραφής, διατήρησης και ψηφιοποίησης που αποσκοπούν, μέσω συνεργασιών και διαλόγου, στη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για τη διάσωση και αξιοποίηση της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, του πολιτισμού και της επιστημονικής έρευνας. Το ΕΚΟΜΕ αποδέχεται τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο καινοτομίας και μετάδοσης τεχνογνωσίας στον οπτικοακουστικό χώρο με γνώμονα τον/την πολίτη, τον/την επαγγελματία, τον/την ακαδημαϊκό, τον/τη φοιτητή/τρια, τον/την εκπαιδευτικό, τα παιδιά και τις/τους νέες/ους.

Σύμφωνα με το καταστατικό του πλαίσιο, το ΕΚΟΜΕ «υπογράφει συμφωνητικά συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του».

Β. Το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα «ιστορία και θεωρία ελληνικού κινηματογράφου» και «ιστορία και θεωρία ελληνικής τηλεόρασης». Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του ΕΜΕΚΤ (όπως διατυπώνονται στο ΦΕΚ ίδρυσης 4806/29-10- 2018, τ’ Β) είναι: η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του ΕΜΕΚΤ, η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου, αποφασίζουν να αξιοποιήσουν από κοινού την πείρα και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν συνέργειες προς όφελος της ελληνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς. Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν με το παρόν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας ώστε να συνεισφέρουν:

 • Σε κοινά προγράμματα αναζήτησης, εντοπισμού και προβολής, όπως και αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, ψηφιακής διαφύλαξης και διατήρησης από το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων (ΕΑΟΑ) που λειτουργεί το ΕΚΟΜΕ, σημαντικών ελληνικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και άλλου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού που διασώζονται σε αναλογικούς υλικούς φορείς και βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω παλαιότητας.
 • Στη διάδοση των έργων και της αξίας της ελληνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς (που αφορά στον κινηματογράφο και την τηλεόραση).
 • Στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με σχετικά θέματα.
 • Σε σειρά εκδόσεων (στην Ελλάδα και το εξωτερικό), με θέμα τον ελληνικό κινηματογράφο και την ελληνική τηλεόραση.
 • Στη διοργάνωση εργαστηρίων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Στη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
 • Στην ενίσχυση της πρόσβασης του ελληνικού και του διεθνούς κοινού στον πλούτο του ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης.
 • Στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού (Παιδείας στα Μέσα και την Πληροφορία).

Δ. Τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στα προαναφερόμενα θέματα και να εξειδικεύσουν πιλοτικά τις δράσεις τους, οι οποίες προβλέπουν:

 • την αναζήτηση και τον εντοπισμό των ταινιών της Ελληνίδας σκηνοθέτιδας Μαρίας Πλυτά,
 • την ψηφιοποίηση, αποθήκευση και διατήρησή τους από το ΕΑΟΑ,
 • τη μελέτη τους και την προβολή τους,
 • τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδας ή/και συνεδρίου).

Ε. Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν:

 • τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων συνεργειών, με επικεφαλής τον Στυλιανό Κυμιωνή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου από το ΕΚΟΜΕ και αναπληρώτρια τη Δέσποινα Κακλαμανίδου, Υποδιευθύντρια του ΕΜΕΚΤ και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και τη διοργάνωση συναντήσεων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων και τον συντονισμό κοινών δράσεων,
 • την ανάληψη κάθε άλλης δράσης που διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία των δύο μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνούν από κοινού τις συγκεκριμένες δράσεις και το πλαίσιο συνεργασίας κάθε φορά που θα διέπεται από τις αρχές του παρόντος μνημονίου. Το πλαίσιο συνεργασίας για κάθε δράση θα αποτυπώνεται εγγράφως και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος μνημονίου.

ΣΤ. Η διάρκεια του παρόντος μνημονίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη, άρχεται με την υπογραφή του και δύναται να καταγγελθεί χωρίς σπουδαίο λόγο με γραπτή αναφορά από κάθε συμβαλλόμενο μέρος με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προ 30 ημερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καταγγείλουν το παρόν για σπουδαίο λόγο, η δε καταγγελία αυτή θα έχει άμεση ισχύ.

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση του παρόντος μνημονίου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος του μπορεί να συμφωνηθεί ύστερα από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Ζ. Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν καθήκον εχεμύθειας για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε αυτά στο πλαίσιο του παρόντος και ειδικότερα σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο των κοινών τους δράσεων και την τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι εφαρμόζουν και θα εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την υλοποίηση των δράσεων του παρόντος.

Σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται το παρόν σε δύο (2) αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα (1).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΟΜΕ

Παναγιώτης Κουάνης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΚΟΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΕΚΤ

Ελευθερία Θανούλη
Διευθύντρια ΕΜΕΚΤ
Καθηγήτρια ΑΠΘ

23/03/2021. Αποκατάσταση της ταινίας Μπουμπουλίνα (1959)

Στις 25 Μαρτίου 2021, ημέρα της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ η ταινία Μπουμπουλίνα, η οποία αποκαταστάθηκε με την πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης και τη χρηματοδότηση της Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση και του Φίλιππου Κούρκουλου-Λάτση.

Η διευθύντρια του ΕΜΕΚΤ και πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου, καθηγήτρια Ελευθερία Θανούλη, συνειδητοποίησε πως δεν σωζόταν κόπια της ταινίας σε καλή κατάσταση, όταν χρειάστηκαν πλάνα του συγκεκριμένου φιλμ για να ενσωματωθούν στο ντοκιμαντέρ Το 1821 στον Κινηματογράφο (το οποίο και θα είναι η συνεισφορά του Εργαστηρίου στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση). Το μοναδικό σωζόμενο αντίγραφο της ταινίας (που κυκλοφορεί και online) ήταν μία κασέτα VHS (εγγραφή σε οικιακό βίντεο από παλαιότερη μετάδοση της ΕΡΤ).

Η κα. Θανούλη επικοινώνησε με απογόνους των συντελεστών της ταινίας και ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, και κατάφερε τελικά να εντοπίσει τα αρνητικά του φιλμ, με τη βοήθεια του παραγωγού Παναγιώτη Κακαβιά της Kfilms (που θα αναλάβει και τη διανομή της αποκατεστημένης κόπιας). Τα αρνητικά του φιλμ ελέγχθηκαν, και διαπιστώθηκε πως περιείχαν ολόκληρη την ταινία, που για χρόνια θεωρούνταν πως είχε χαθεί.

Στην ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση και την ψηφιοποίηση του φιλμ ένιωσαν «υποχρεωμένοι» (όπως είπαν) να ανταποκριθούν άμεσα η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και ο Φίλιππος Κούρκουλος-Λάτσης, συμβάλλοντας να ευοδωθεί ο αγώνας δρόμου στον οποίον επιδόθηκε το ΕΜΕΚΤ, ώστε να προλάβει η ταινία να είναι έτοιμη για προβολή στις 25 Μαρτίου 2021.

Τις ευχαριστίες του, εκ μέρους όλης της οικογένειάς του, για την εύρεση της ταινίας μετά από τόσο χρόνια, εξέφρασε ο διευθυντής του Μουσείου Μπουμπουλίνας και απόγονος της ηρωίδας Παύλος Δεμερτζής-Μπούμπουλης. Ήταν, όπως είπε, πάντα όνειρο του πατέρα του, Φίλιππου (εμπνευστή και δημιουργού του Μουσείου, που απεβίωσε το 2018), να βρει την ταινία, καθώς ήταν παρών, παιδί πέντε ετών τότε, στα γυρίσματά της.

Διεθνώς, οι μελετητές της φιλμογραφίας της Ειρήνης Παπά, που υποδύεται τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα στην ομώνυμη ταινία, είχαν επισημάνει την ανάγκη να αποκατασταθεί το φιλμ στο οποίο η διάσημη παγκοσμίως Ελληνίδα ηθοποιός ενσαρκώνει μια Ελληνίδα ηρωίδα.

Η ταινία γυρίστηκε το 1959 από τη ΦΑΡΟΣ ΦΙΛΜ και ήταν αφιερωμένη στην πρώτη από τις δύο πιο καταξιωμένες ηρωίδες της Επανάστασης. Σε αυτήν τη βιογραφική αφήγηση, μαζί με τα γεγονότα της προσωπικής της ζωής, συμπυκνώνεται το νόημα της Επανάστασης ως εθνικού ξεσηκωμού ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Ο Νίκος Κούρκουλος, σε μία από τις πρώτες εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη, υποδύεται τον Γιάγκο Γιάννουζα, γιο της Λασκαρίνας Πινότση από τον πρώτο της γάμο με το Δημητρό Γιάννουζα (τον οποίο ενσαρκώνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης). Πρωταγωνιστούν, επίσης, σε ένα εντυπωσιακό καστ, οι Χριστόφορος Νέζερ, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Μιράντα Μυράτ, Γεωργία Βασιλειάδου, Κούλης Στολίγκας, Αρτέμης Μάτσας, Λευτέρης Βουρνάς και Κούλα Αγαγιώτου. Η σκηνοθεσία και το μοντάζ είναι του Κώστα Ανδρίτσου, το σενάριο του Κώστα Ασημακόπουλου και του Νέστορα Μάτσα, η μουσική του Κώστα Καπνίση, η φωτογραφία του Giovanni Varriano και τα σκηνικά και τα κοστούμια του Τάσου Ζωγράφου.

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους: Πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και Διευθύντρια του ΕΜΕΚΤ, Καθηγήτρια Θεωρίας Κινηματογράφου Ελευθερία Θανούλη, τηλ. 6937716645.

19/11/2020. Ο Γιώργος Λάνθιμος συνομιλεί με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου

Στις 19 Νοεμβρίου του 2019, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος συνομίλησε διαδικτυακά με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΜΕΚΤ και έπειτα από πρόσκληση της Διευθύντριας και Προέδρου του Τμήματος, καθηγήτρια Ελευθερία Θανούλη.

Φωτό από τη διαδκτυακή συνάντηση με τον Γιώργο Λάνθιμο

Follow us!